Veřejná pravidla

PRAVIDLA KLUBU AŠMB

Pravidla klubu jsou platná pro trenéry, plavce i rodiče plavců.

Plavecký výbor je odpovědný za chod klubu a organizaci závodů v MB.
Trenéři jsou odpovědní za své plavce ve skupinách, plánování a přihlašování závodů, dohled na závodech a metodické vedení, zajištění ubytování a stravování na vícedenních závodech, podílí se na přípravě soustředění a pravidelně komunikují s výborem a s rodiči plavců. Trenéři komunikují s plavci a rodiči přes své WhatsAppové skupiny.
Plavci zodpovídají za účast na trénincích, závodech a soustředěních, dodržují kázeň a předpisy, reprezentují klub na všech závodech v oddílovém oblečení, absenci omlouvají trenérům včas přes WhatsApp.skupinu nebo osobně.
Rodiče pomáhají klubu při zajišťování závodů – doprava na závody, případný doprovod na bazén po dohodě s trenéry, ve spolupráci s trenéry pomáhají při zajiš´tování ubytování, komunikují s trenéry přes WhatsApp.skupinu.

Veškeré relevantní informace klubu jsou a budou uváděny a pravidelně aktualizovány pouze na webových stránkách PO AŠMB. Facebook by měl prioritně sloužit pouze pro vkládání fotek, postřehů a komentářů z jednotlivých soutěží, případně k odkazům na živé přenosy ze závodů.

Struktura a zodpovědnost výboru:

pí. Jiránková – Předseda výboru klubu, koordinace trenérů, plánování drah, plánování závodů, komunikace s rodiči, SPS, komunikace s ČSPS, člen
výboru Stř. Kraje plavání
p. Janovský – Místopředseda klubu, obecná komunikace (včetně mediální a externí), plánování a příprava závodů, správa a průběžná aktualizace webu
a FB stránek, plavání Masters
p. Štěpánek – Komunikace s trenéry, příprava a plánování soustředění
p. Volf – Zajištění domácích závodů AŠMB (zajištění rentability – výběr rozhodčích versus startovné)
pí. Kubrtová – Zajištění domácích závodů AŠMB, zdravotní prohlídky, oddílové oblečení, komunikace s rodiči,
p. Mák – Rozpočet klubu, dotace, sponzorství, controlling, spolupráce na zajištění mediální a externí komunikace
p. Redlich – Rozpočet klubu, dotace, sponzorství a plánování financí s ohledem na udržitelnost klubu, koordinace klubu

p. Bucha – SCM
p. Novák – Přihlášky na závody, rozpis závodů

1/ Termínovka a plán závodů

Na základě zaslaného plánu od trenérů zveřejní výbor po kategoriích plán závodů na webu klubu. Trenéři předkládají plán závodů 2x ročně (srpen, leden).
Mimořádné a nepovinné závody je povinen trenér nahlásit a odsouhlasit s výborem minimálně 2 týdny dopředu.

2/ Zajištění závodů

Organizace a plánování závodů je v zodpovědnosti trenérů.
Startovné, plat a ubytování trenérů na všech závodech hradí klub. Startovné pro Masters je na vzájemné domluvě s výborem.
Klub hradí na závodech trenéry v počtu 1 trenér na 10 závodníků. Trenéři se musí mezi sebou domluvit, kdo bude na závodech jako placený dozor.
Jakýkoliv další doprovod z řad trenérů nebo rodičů si platí všechny výdaje sám. Placený dozor je nutný nahlásit klubu minimálně 2 týdny před závody.
Klub proplácí stratovné na ME a MS Masters členům masters, kteří mají zaplacené plné příspěvky.
Informace plavcům a rodičům dávají trenéři přes WhatsAppové skupiny (ubytování, strava, doprava, čas a místo odjezdu, doprovodný trenér,
financování atd.).
Ubytování plavců zajišťuje trenér. Je v plné kompetenci trenéra hlídat si počty přijatých plavců na konkrétní závod, včetně odhlášek (nemoc, atd) a dle
toho si zajistit nebo upravit kapacitu pro ubytování, stravu a dopravu. V případě požadavku na Mistrovství ČR nebo Pohár ČR a za předpokladu VČASNÉHO

(3 měsíce předem) dodání požadovaných informací k soutěži (místo, termín, počet plavců, doprovodný trenér nebo doprovodná osoba) zajistí ubytování
výbor.

Klub přispívá pouze na ubytování na soutěžích typu Mistrovství ČR a Pohár ČR, a to v hodnotě 500 Kč na osobu a soutěžní den. Neplatí pro Masters.

Ubytování na ostatních závodech si hradí plavci sami, příslušnou částku přinesou v hotovosti před odjezdem na závody a předají trenérovi.
Stravu na vícedenních závodech zajistí pro plavce trenér spolu s ubytováním. Stravu si hradí plavci sami.
Dopravu na závody domlouvá trenér s pomocí rodičů na WhatsAppové skupině. Rodiče se vzájemně domluví o dopravě a financování cesty.
Doporučená cena na dopravu se rozpočítá dle následující rovnice: (5 Kč/km x cesta v km tam i zpět x počet aut, a to celé děleno počtem dětí).
Klub zajišťuje a hradí na žádost trenérů autobus na závody pouze za předpokladu, že je počet plavců a trenérů vyšší než 25. Dále klub hradí dopravu na všechna MČR + finále MČR družstev.
Zrušení účasti plavce na závodech. V případě odhlášení závodníka po dni odhlášek je plavec povinen doložit zprávu od doktora o nemoci. V případě, že
tak neučiní, uhradí klubu ušlou ztrátu za jeho přihlášené starty.

3/ Zajištění soustředění

Na základě domluvy mezi trenérem a výborem se plánuje a zajišťuje soustředění na hlavní prázdniny, a to vždy minimálně s půlročním předstihem.
Soustředění se koná vždy poslední týden v srpnu.
Je možné soustředění realizovat i několikrát ročně, vždy po dohodě s výborem např. plavecké kempy, krátkodobé několikadenní zimní soustředění apod.
Klub hradí trenéry, sportoviště, bazén, mimořádné sportovní aktivity. Pobyt a stravu hradí plavec. Doprava zajištěna v součinnosti s rodiči.

4/ Platba trenérům

Trenéři jsou placeni od hodiny dle platných smluv a rozvrhu tréninků. Hodnocení je podle tříd a zapojení v klubu (např. SCM, účast na soustředěních, aktivita nad rámec základních povinností trenéra, …).
Trenéři jsou povinni hlásit každý měsíc do WhatsAppové skupiny HODINY = odpracované hodiny, a to nejpozději do 2 dne po uplynutí daného
kalendářního měsíce. Neučiní-li tak, nebude proplaceno.
Trenérům přísluší plat na závodech.
Ubytování trenérů na vícedenních závodech hradí klub, viz bod 2.
Doprava na závody bude hrazena.
Trenérům přísluší plat za účast na soustředěních.
Trenérům hradí ubytování a stravu na soustředěních klub.
Trenéři jsou povinni zapisovat pravidelně docházku plavců a trénink do tréninkového deníku Yarmill

5/ Rozdělení do skupin a plánování rozvrhu

Pouze na základě domluvy mezi výborem klubu a trenéry vzniká Soupis týmů – tj. rozdělení PLAVCŮ do skupin a drah. Za rozřazování plavců do jednotlivých skupin a na trénincích zodpovídají trenéři s přihlédnutím k dosaženým výsledkům na závodech a přístupu na tréninku. Za zajištění kapacity drah v bazénech je zodpovědný výbor. Není možné akceptovat požadavky rodičů a plavců.
Aktuální rozřazení plavců do skupin je k dispozici na webu klubu v sekci „Tým“. Jednotlivým skupinám odpovídají příslušné členské příspěvky viz webové stránky klubu v sekci „Příspěvky“.
Pokud jsou plavci v prodlení se zaplacením členských příspěvků nebo doplatků za ubytování na závodech v délce přesahující 30 kalendářních dní má klub právo tyto plavce nepřihlašovat na další závody nebo bez komunikace s výborem odhlásit z klubu (tzn. 1 rok bez závodů).
Dráhy v obou bazénech ( Štěpánka a Sokolovna ) hradí výbor.
6/ Povinnosti plavce

Plavec je povinen účasti na trénincích, povinných závodech a soustředěních – určí trenér. Neúčast řešit pomocí omluvenek trenérovi – včasná omluva
absence přes WhatsAppové skupiny.
Na trénink a závody si plavec zajistí vše dle podrobného seznamu uvedeného na webu klubu v sekci „S sebou“, případně se plavec obrátí s dotazem na
svého trenéra.

7/ Předávání informací a komunikace

Výbor realizuje pravidelné informační schůzky s trenéry a rodiči 2x ročně, a to vždy při zahájení dané sezóny.
Schůzky výboru se konají na pravidelné týdenní bázi a jsou otevřené pro trenéry, plavce a rodiče. O termínu, času a místu schůzek podá informaci na
vyžádání kdokoliv z členů výboru.
Veškeré relevantní a aktuální informace vztahující se ke klubu jsou k dispozici pouze na webových stránkách klubu.
Facebook slouží k mediální prezentaci.
WhatsAppové skupiny slouží ke komunikace mezi trenéry a rodiči a k informacím ohledně závodů (doprava, ubytování, strava atp.)

Dne 09.4.2024 v Mladé Boleslavi

Dokument byl podepsán členy výboru : pí. Jiránková , p. Janovský , p. Štěpánek, p. Volf , pí. Kubrtová , p. Mák , p. Redlich

ASMB_pravidla_veřejné